Lithops marmorata


CR 1678A
Lithops marmorata "Framesii" CR 1678A

C 252
Lithops marmorata var. elisae C 252

C 251
Lithops marmorata  var. elisae C 351

SB 1205
Lithops marmorata var elisae SB 1205
polepski smaragd
Lithops marmorata "Polepski Smaragd" in spring

polepski smaragd
Lithops marmorata "Polepski's Smaragd" in aurumn

F130A
Lithops marmorata "Pale yellow flower"  F 130A

C 260
Lithops marmorata diutina form C 260